Általános Szerződési Feltételek

 

 
1. Szerződés tárgya, általános rendelkezések

Kósi János (egyéni vállalkozó, székhely: 8713 Kéthely Rákóczi Ferenc utca 22., adószám: 69560844-1-34) (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető megrendelői (továbbiakban: Ügyfél) részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a benne megfogalmazott feltételekkel.

Ügyfél lehet minden nagykorú, cselekvőképes, magyar illetve külföldi állampolgárságú természetes személy vagy egyéni vállalkozó illetve minden magyar illetve bármely külföldi székhelyű jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági tevékenységet üzletszerűen, vagy másodlagos jelleggel végző szervezet.

Ügyfél bármely Szolgáltatás igénybe vételével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően átolvasta és annak tartalmát megértette, így annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja, azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Szolgáltató kérésre még a szerződéskötés előtt további információval látja el az Ügyfelet jelen ÁSZF tartalmával kapcsoltban. Ügyfél a szerződés megkötését követően nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem teljes mértékben értette meg jelen ÁSZF tartalmát.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szolgáltatás, amely keretében a Szolgáltató az Ügyfél egyedi weboldalát az általa biztosított szervereken üzemelteti. A Szolgáltatás Ügyfél által biztosított, nem a Szolgáltató tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások ezen feltételeinek, és a szolgáltatások díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség, az elektronikus úton létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó. A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

 
2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

Szolgáltató szolgáltatásait a www.pillango-weboldal.hu címen elérhető weboldalon teszi közzé (továbbiakban: Honlap).

Szolgáltató szolgáltatásait a Honlapon található Megrendelő Űrlap kitöltésével vehetőek igénybe, ami a www.pillango-weboldal.hu/weboldal-berles.html címen található. A Megrendelő Űrlap elküldésével az Ügyfél kijelenti, hogy jelen ÁSZF-t elolvasta, és annak rendelkezéseit tudomásul veszi, ellenben Szolgáltató a megrendelést nem teljesíti.

Szolgáltató legkésőbb az ajánlat (megrendelés) megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Ügyfél részére, hogy megrendelését a rendszer rögzítette, ennek elmulasztása esetén Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

2.1 Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltatás tárgyát a bérelhető Pillangó Weboldal Tartalomkezelő Rendszere (továbbiakban PW CMS) képezi, a hozzá megrendelhető további modulok, és egyéb kapcsolódó szolgáltatások, melynek listáját, és a Szolgáltatások díját az Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.

2.2 PW CMS weboldal bérletének megrendelése

PW CMS megrendelése a Honlapon a Megrendelő Űrlap kitöltésével lehetséges. A Szolgáltató kiállítja a PW CMS és a hozzá megrendelt modulok illetve egyéb szolgáltatások díját tartalmazó díjbekérőt jelen ÁSZF 3-as pontjában foglaltak alapján. Szolgáltató köteles publikálni az Ügyfél weboldalát jelen ÁSZF 3.1-es pontja alapján.

Szolgáltató a levelezési funkciók használatát a Szolgáltatások díjának kiegyenlítése, és a weboldalhoz használni kívánt domain név beállítása után engedélyezi.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pillango-weboldal.hu-hoz kapcsolt aldomain-nel a szolgáltatást csak a weboldal felszerkesztése alatt veheti igénybe, a Szolgáltatás használatához (azaz Ügyfél weboldalának publikálásához) szükség van saját domain névre, ami a Szolgáltató szerverére mutat. Amíg ez nem történik meg, az Ügyfél weboldalának látogatói felülete csak az Adminisztrációs felületre bejelentkezve tekinthető meg.

2.3 Egyéb Szolgáltatások

Szolgáltató egyéb Szolgáltatásait (mint a Weboldal Beindító Csomag, Tartalom átmozgatás) a PW CMS rendszert bérlő Ügyfelek részére biztosítja.

Szükség esetén Szolgáltató kötelezheti az Ügyfelet az igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatos, a munka végeredményét pontosan leíró e-mail elküldésére az info@pillango-weboldal.hu címre. Amennyiben az elvégzendő munka olyan részeket tartalmaz, melyeket a PW CMS rendszer keretein belül a Szolgáltató nem tud kivitelezni, Szolgáltató elutasíthatja a megrendelést, vagy az Ügyféllel kötött közös megállapodás írásos megrendelésére kötelezheti az Ügyfelet. Ami a Leírásban nem szerepel, azért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.


Ügyfél a Szolgáltatások ellenértékének 50%-át köteles Előlegként a munka megkezdése előtt Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Kivételt képez ez alól, ha a szerződő felek külön megállapodnak a Szolgáltatás ellenértékének a megfizetéséről.

Amennyiben az előzetesen megbeszélt Szolgáltatás megvalósítását az Ügyfél nem fogadja el, és elektronikus levélben visszamondja a Szolgáltatás igénylését, a Szolgáltató nem köteles az Előleget megtéríteni az Ügyfélnek.

 

3. A Szolgáltatás kezdete, számlázás, díjfizetés

3.1 Szolgáltatás kezdete, létrejötte

Az előfizetői időszak kezdete a Szolgáltató által a Szolgáltatás aktiválásának a napja. A Szolgáltatás aktiválására a Szolgáltatás díjának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő 3 napon belül kerül sor. Kivételt képez ez alól, ha a szerződő felek külön megállapodnak a szolgáltatás kezdetének idejéről.

3.2 Szolgáltatás díjának megfizetése

A Szolgáltató jogosult az első tárgyidőszak kezdetén, minden tárgyidőszak váltásakor (előző tárgyidőszak vége, következő tárgyidőszak kezdete) valamint szerződésbontás esetén, a szolgáltatás befejezésével az Ügyfél számára díjbekérőt kiállítani az Ügyfél aktuális egyenlege alapján.

Minden díj a tárgyidőszak kezdetén az Ügyfél egyenlegéből levonásra kerül, kivételt képeznek ez alól az egyéb, a tárgyidőszak alatt összegyűlt (pl. használat mértékéhez kötött díjak melyek a tárgyidőszak végén kerülnek felszámításra. Ebből adódóan a díjbekérő tartalmazza az előző tárgyidőszak végéig összegyűlt, valamint a következő tárgyidőszak kezdetéhez kapcsolódó díjakat is. Ezek alapján az első díjbekérőt a Szolgáltató a megrendeléskor állítja ki, amely csak az első tárgyidőszak kezdetével kapcsolatos díjakat tartalmazza, az utolsót pedig a szolgáltatás befejezésekor amely kizárólag az utolsó tárgyidőszak végéig összegyűlt díjakat foglalja magában. Az első díjbekérőt az Ügyfél a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni.
A Szolgáltatónak jogában áll további díjbekérőket kiállítani a szolgáltatás befejezése után is mindaddig, amíg az előfizető díjtartozását és az esetleges késedelmi kamatokat teljes mértékig meg nem fizette. Minden díjbekérő a matematika kerekítési szabályai szerint egész számra van kerekítve.

Az "AKCIÓ" vagy egyéb a Szolgáltató által nyújtott kedvezményre utaló felirattal ellátott díjak egyszeri kedvezményt tartalmaznak, ennek megfelelően a kedvezményes időszak után következő időszaktól a normál, kedvezménnyel nem csökkentett díjak alkalmazandóak. A kedvezmények időtartamáról, a kedvezmények igénybevételi feltételeiről-, mértékéről-, megvonásáról a Szolgáltató egyoldalúan dönt.

3.3 Díjfizetési kötelezettség

Ügyfél számára akkor keletkezik díjfizetési kötelezettség, amikor a Szolgáltató az Ügyfél számára díjbekérőt állít ki. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére a díjbekérő kihagyásával rögtön a számlát kiállítani. Ebben az esetben az Ügyfél díjfizetési kötelezettsége a számla kiállításakor lép érvénybe. Amennyiben Szolgáltató díjbekérő formájában teremtett az Ügyfél számára díjfizetési kötelezettséget, a Szolgáltató köteles a bekért összeg kézhezvételét követő 8 napon belül az Ügyfél részére számlát küldeni a befizetett összegről.

Az Ügyfél köteles a díjbekérőn vagy számlán feltüntetett határidőig díjfizetési kötelezettségének eleget tenni. Ez a határidő külön megegyezés hiányában a díjfizetési kötelezettség létrejöttétől számított 8 nap. Az Ügyfél köteles továbbá a számára kiállított díjbekérő vagy számla azonosító számát (sorszámát) feltüntetni a befizetés megjegyzés rovatában. A Szolgáltató kizárólag a számláján jóváírt, a fizetési kötelezettséggel egyértelműen összeegyeztethető befizetést tudja teljesítettnek tekinteni.

Amennyiben Ügyfél díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató a szolgáltatás megkezdését megtagadhatja, élő szerződés esetén a szolgáltatást felfüggesztheti, megszüntetheti.

Ügyfél kijelenti, hogy elektronikus számlát is elfogad, amit Szolgáltató az Ügyfél által megadott kapcsolattartói e-mail címre küld meg.

 

4. Szolgáltatás módosítása

4.1 Szolgáltatás bővítése új Modullal

Ügyfél kérésére Szolgáltató módosítja előfizetését a kért modullal. Ebben az esetben Ügyfél köteles a Honlapon közzétett modul díjának a tárgyidőszak időarányos díjának megfizetésére. Éves szerződés esetén 365 nappal, féléves szerződés esetén 162 nappal számolva.

Szolgáltató köteles a kért modult, az ellenértékének a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő 3 napon belül aktiválnia.

4.2 Modul lemondása

Ügyfél kérésére Szolgáltató módosítja előfizetését a megjelölt modul levételével. Ez esetben a Szolgáltató nem köteles a modul fel nem használt tárgyidőszakra eső díjának jóváírására.

Szolgáltató a modul lemondásakor az Ügyfél által felvitt, a modulhoz kapcsolódó adatokat is eltávolíthatja, így a modul későbbi aktiválása esetén ezen adatok nem visszaállíthatók, amiért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a modulok későbbi újra aktiválására van, de a modul felfüggesztésére nincs lehetőség.

 

5. Ügyfél jogai és kötelezettségei

Ügyfél a Szolgáltatásokat a hét minden napján, 24 órában szabadon felhasználhatja a saját vagy cége számára. Ügyfél nem használhatja a szolgáltatást az 5.1-es pontban felsoroltakra. Ügyfél a szolgáltatásokat harmadik személyre nem ruházhatja át, sem ingyen sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja tovább Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül.

Az Ügyfél köteles a tevékenységével kapcsolatos összes jogszabályt betartani. A Szolgáltató törekszik arra, hogy ehhez megfelelő funkciókat biztosítson, mindazonáltal a jogszabályi megfelelésért nem szavatol, annak megítélése, hogy az adott szolgáltatás a felkínált állapotban megfelel-e a vonatkozó jogszabályoknak, az Ügyfél feladata és felelőssége, azért a Szolgáltató nem áll helyt sem hatóságok, sem az Ügyfél, sem harmadik felek felé.

Az Ügyfél jogosult a szolgáltatások igénybevételéhez további felhasználókat létrehozni. Az Ügyfél köteles a Szolgáltatások igénybevételéhez kellő bonyolultságú, biztonságos jelszót választani (kis- és nagybetűk, számok és egyéb karakterek egyidejű használata) és az igénybevételhez szükséges felhasználóneveket, jelszavakat titokban tartani. A jogosulatlan hozzáférésből, illetve az Ügyfél által létrehozott további felhasználók tevékenységből eredő károkért kizárólag az Ügyfél felel. Ügyfél haladéktalanul köteles a Szolgáltatót értesíteni, ha a hozzáférési (autentikációs) adatait illetéktelen személy ismerte meg, hogy a Szolgáltató a szükséges intézkedéseket megtehesse. Az Ügyfél feladata és felelőssége, hogy az illetéktelen kezekbe jutott autentikációs adatot (pl. jelszót) az adminisztrációs felületen módosítsa. Az ennek elmaradásából fakadó károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Az Ügyfél a szolgáltatás bizonyos funkcióit (pl.: bankkártyás fizetés) csak harmadik féllel kötött szerződés megkötésével veheti igénybe.

A Szolgáltató által biztosított szolgáltatások leírásaiban szereplő korlátlanként megjelölt funkciók használatára a Szolgáltató nem határoz meg számszerű korlátot, de az ügyfelenkénti igénybevétele a Szolgáltató engedélyével haladhatja meg az ügyfélátlag tízszeresét.

5.1 Ügyfél adatai

Ügyfél kijelenti, hogy a Megrendeléskor megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a megadott adatokban hibát észlel az Ügyfél, vagy az adatok módosulnak, arról Ügyfél a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti. Az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott adatok igazolásához szükséges dokumentumokról, okiratokról másolatot kérjen, amennyiben az a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze.

5.2 Ügyfél saját weboldalára vonatkozó tartalmi korlátozások

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokat korlátozni, felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél az alábbi előírásokat megszegi, vagy megalapozott a gyanú, hogy az Ügyfél az alábbi előírásokat meg fogja szegni (pl. neve kapcsolatba hozható hasonló tevékenységekkel):

 • Törvényileg tiltott, provokatív, vagy személyiségi jogokat sértő tevékenység közzététele a weboldalon.
 • Tilos a weboldalon megjelentetni hamisított, megtévesztő, rágalmazó, erőszakos, ellentétet szító, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító, pornográf, trágár, szerzői jogokat, emberi méltóságot, vagy a jó ízlést sértő, törvényellenes cselekedetre felbujtó, azt bátorító tartalmakat.
 • Tilos a Felnőtt tartalommal, vagyis 18. életévüket be nem töltött kiskorúak számára tiltott tartalmak megjelentetése.
 • Harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sért
 • Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.
 • Kártékony programkód használata esetén.
 • Tömeges – a weboldal adminisztrációs felületén Ügyfél által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen e-mailek (SPAM) kiküldése esetén.

5.2 Jogsértő magatartás kezelése

Ügyfél köteles gondoskodni arról, hogy a szolgáltatások használata során harmadik személyek jogait és a hatályos jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse az Ügyfél által a szolgáltatások kapcsán végzett tevékenység. Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, a Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

 

6. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

Szolgáltató köteles az Ügyfél által előfizettet szolgáltatások biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt éves 97% rendelkezésre állás mellett.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Ügyfél által igényelt szolgáltatás felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására.

Szolgáltató köteles a PW CMS rendszer rendszeres karbantartását elvégezni, és esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért. Szolgáltató köteles a nagyobb karbantartások előtt 2 nappal Ügyfelet, az Ügyfél weboldalának Adminisztrációs felületének kezdőlapján (Gépház) írásban tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a felelősség a Szolgáltatót terheli.

Szolgáltató haladéktalanul értesíti Ügyfélét a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a Szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatásokkal együttműködő és/vagy abba integrálható, harmadik fél által fejlesztett külső alkalmazások és szolgáltatások működőképességét, együttműködési képességét és/vagy jövőbeni integrálhatóságát illetően. A szolgáltatások rendelkezésre állási idejét nem csökkenti a harmadik fél által biztosított külső alkalmazások és szolgáltatások által okozott kiesés, akkor sem ha az adott alkalmazást vagy szolgáltatást a Szolgáltató biztosítja vagy ajánlotta az Ügyfélnek.

A Szolgáltató jogosult kiegészítő szolgáltatási díj felszámítására, végső esetben a szolgáltatások korlátozására, letiltására, ha az Ügyfél az erőforrásokat az átlagosnál nagyobb mértékben foglalja, vagy az okozott terhelés a szolgáltatások folyamatos biztosítását veszélyezteti. Legkésőbb a korlátozással vagy letiltással egyidőben Szolgáltató e-mailben felszólítja az Ügyfelet 7 naptári napos határidővel, hogy gondoskodjon az átlagostól eltérő használat megszüntetéséről vagy keresse meg a Szolgáltatót az átlagostól eltérő használatra vonatkozó ajánlat és szerződéskötés céljából.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készítsen, valamint minden tőle elvárhatót megtenni az Ügyfél adatainak védelme érdekében. Ugyanakkor az Ügyfél tudomásul veszi, hogy bármilyen okból bekövetkező adatvesztés esetén a Szolgáltató nem szavatol az adatok teljes és naprakész helyreállításáért vagy helyreállíthatóságáért. Az Ügyfél hibájából bekövetkező adatvesztés esetén az adatok helyreállítását a Szolgáltató (ha arra lehetőség van) külön díj ellenében biztosíthatja, melynek lehetőségeit és díjszabását minden esetben egyedileg állapítja meg.

A Szolgáltató a szolgáltatások funkcióinak bővítését, szűkítését, átcsoportosítását, a felületek megjelenésének módosítását, egyes szolgáltatások vagy funkciók bevezetését vagy megszüntetését előzetes bejelentés nélkül bármikor egyoldalúan elvégezheti. Szolgáltató törekszik arra (de nem szavatol azért), hogy minden ilyen módosításról a weboldalán legalább 7 naptári napos felkészülési időt biztosítva tájékoztatja az Ügyfeleket.

Karbantartási és ügyfélszolgálati célból a Szolgáltató jogosult az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatások adminisztrációs felületébe bejelentkezni, ott beállításokat módosítani, teszt folyamatokat végrehajtani, valamint a weboldalba olyan mérőkódokat elhelyezni, ami az optimalizálást és a hibaelhárítást elősegíti.

A szolgáltatás biztosítása során a Szolgáltató adatfeldolgozóként az Ügyfél által kezelt adatokhoz, és az Ügyfél által elhelyezett tartalmakhoz hozzáfér, azokat megismerheti. A Szolgáltató ezeket az adatokat kizárólag a szolgáltatás nyújtása érdekében dolgozza fel, saját céljaira nem használja, harmadik fél számára nem adja ki.

A teljesítés során a Szolgáltató alvállalkozót vehet igénybe, ilyen esetben a Szolgáltató az alvállalkozó teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát teljes egészében maga végezte volna el. Ügyfél adatokhoz is hozzáférő alvállalkozók mindenkori listája az Adatkezelési tájékoztatóban található.

 

7. A szerződés megszűnése

Jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés határozatlan időre jön létre. Ügyfél a szolgáltatásokat bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Ilyen esetben a Szolgáltató azonnali hatállyal törli a Szolgáltatást, és azok azonnal elérhetetlenné válnak. A szerződés megszűnése nem mentesíti az Ügyfelet a szerződéses jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítése alól.

Ügyfél a kifizetett előfizetési időszak vége előtt kíván a Szolgáltatás igénybevételével felhagyni, vagy a szerződés megszűnése abból ered, hogy Ügyfél jelen ÁSZF-ben foglaltakat megsértette,  Szolgáltató nem köteles a hátralévő előfizetési időszakra kiszámított arányos díj visszafizetésére.

A szolgáltatás előfizetés hatálya alatt történő Ügyfél általi (Ügyfél kérésére történő) szüneteltetésre, illetve felfüggesztésére, majd annak egy későbbi időpontban történő folytatására nincs mód.

7.1 Weboldal tartalmának lementése

Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató Ügyfél kérésére az alábbi, a saját weboldalára feltöltött tartalmakat adhatja át Ügyfele részére (fájlokat betömörítve, szöveges tartalmakat XML-ben):

 • bejegyzések - szöveges tartalma (a PW CMS rendszer sajátos elemei, és formázásai eltávolításával), címe, kategóriájának azonosító száma (ID), nyelvének kódja (például: hu, de), kezdőképének a domain-tól számított relatív útvonala
 • kategóriák - azonosító száma (ID), neve, leírása, nyelvének kódja (például: hu, de), kezdőképének a domain-tól számított relatív útvonala
 • termékek - neve, leírása, nyelvének kódja (például: hu, de), kategóriájának azonosító száma (ID), galériába feltöltött kép fájlok névlistája (a képek külön betömörítve), termékhez kiválasztott paraméterek, és a termékhez kapcsolódó árak azok paramétereivel
 • Médiakönyvtárba feltöltött fájlok

Amennyiben az Ügyfél felmondáskor nem kéri a tartalmak kimentését, később már nem tarthat rá igényt. Teljes Adatbázis Mentést a Szolgáltató nem ad át Ügyfél részére.

Ha a szerződés megszűnését a Szolgáltató kezdeményezte, a tartalmak kimentését a megszűnéstől számított 14 napon belül kérvényeznie kell az Ügyfélnek a Szolgáltató e-mail címére eljuttatott levélben.

A Szolgáltató a tartalmak kiadását megtagadhatja, ha a szerződés azért kerül megszüntetésre, mert Ügyfél weboldalának tartalma jogsértő anyagokat tartalmaz.

Az elkészített mentést a kiértesítéstől az Ügyfél 7 napon belül köteles letölteni. Szolgáltató 8. napon a mentést törli.

 

8 Hibabejelentés

Ügyfél köteles a szolgáltatásokban észlelt hibákat a Szolgáltatónak bejelenteni, amit az info@pillango-weboldal.hu e-mail címen tehet meg. A Szolgáltató nem vállal felelelősséget a be nem jelentett hibákból eredő károkért.

Szolgáltató köteles a bejelentett hiba javítását a bejelentéstől számított 3 napon belül megkezdeni.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a PW CMS rendszerével kapcsolatosan észlelt hibákért csak az alábbi böngészők és azok verziószámai esetén vállalja a hibamentes működést:

 • Internet Explorer 11+
 • Mozilla Firefox 30+
 • Google Chrome 36+

Eltérő böngészők vagy régebbi verziószám esetén a Szolgáltató nem köteles a hibát javítani. Ezenfelül Ügyfél tudomásul veszi, hogy az PW CMS rendszer adminisztrációs felülete minimum 1340px széles kijelzőt igényel.

 

9. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató a webtárhely, illetve a PW CMS rendszer nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Szolgáltató szintén nem felel Ügyfél egyedi weboldalához kapcsolódó, esetlegesen elmaradt haszonért.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa kialakított egyedi weboldal tartalmának kezelése, tartalmának feltöltése,- fordítása, adminisztrálása minden esetben az Ügyfél feladata. Ügyfél weboldalán megjelent tartalmakért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

A Szolgáltató jogosult Ügyfél weboldalának láblécben, vagy az alatt a PW CMS rendszer megnevezését, verzió számát, technikai információt, és a hiba bejelentési lehetőség opcióját elhelyezni.

Szolgáltató az Ügyfél weboldalán történő esetleges értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a Ügyfél potenciális vásárlóival, azokkal kizárólag Ügyfél áll szerződéses jogviszonyban.

Ügyfél egyedi weboldalán keresztül lebonyolított kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Ügyfél és az adott vevő, illetve Ügyfél és az adott szakhatóság között zajlik.

Ügyfél köteles minden, a weblap üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni.

Amennyiben Ügyfél a fentiekben meghatározott valamely kötelezettségének nem tenne eleget, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a szerződés felfüggesztésére, megszüntetésére.

Amennyiben Szolgáltató és Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

Amennyiben jelen szerződési feltételek és az esetlegesen külön megkötött szolgáltatási szerződés között adott témában eltérés van, akkor a szolgáltatási szerződésekben foglaltak az irányadóak.

Az ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2019.03.18.

 


Jelen ÁSZF-t ide kattintva töltheti le.

 

A weboldal cookie-kat használ Adatkezelési Tájékoztatóértem