Általános Szerződési Feltételek

 

 

1. Szerződés tárgya, általános rendelkezések

Kósiné Borsós Csilla (magánvállalkozó, székhely: 8649 Balatonberény Hunyadi utca 20., adószám: 67106608-1-34) (továbbiakban: Szolgáltató) a szolgáltatásaira előfizető megrendelői (továbbiakban: Ügyfél) részére a jelen ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, a benne megfogalmazott feltételekkel.

Ügyfél lehet minden nagykorú, cselekvőképes, magyar illetve külföldi állampolgárságú természetes személy vagy egyéni vállalkozó illetve minden magyar illetve bármely külföldi székhelyű jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági tevékenységet üzletszerűen, vagy másodlagos jelleggel végző szervezet.

Ügyfél bármely Szolgáltatás igénybe vételével kijelenti, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a szerződéskötést megelőzően átolvasta és annak tartalmát megértette, így annak rendelkezéseit kifejezetten elfogadja, azt magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. Szolgáltató kérésre még a szerződéskötés előtt további információval látja el az Ügyfelet jelen ÁSZF tartalmával kapcsoltban. Ügyfél a szerződés megkötését követően nem hivatkozhat arra, hogy nem, vagy nem teljes mértékben értette meg jelen ÁSZF tartalmát.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás web alapú, Internet kapcsolatot igénylő szolgáltatás, amely keretében a Szolgáltató az Ügyfél egyedi weboldalát az általa biztosított szervereken üzemelteti. A Szolgáltatás Ügyfél által biztosított, nem a Szolgáltató tulajdonát képező szervereken történő üzemeltetésére nincs lehetőség.

A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatások ezen feltételeinek, és a szolgáltatások díjainak nem visszamenő jelleggel történő megváltoztatására.

A szerződés megkötésére kizárólag magyar nyelven van lehetőség, az elektronikus úton létrejött szerződésre a magyar jog az irányadó. Szolgáltató a szerződéseket nem iktatja.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet hatálya alá tartozik.

 

2. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

Szolgáltató szolgáltatásait a www.pillango-weboldal.hu címen elérhető weboldalon teszi közzé (továbbiakban: Honlap).

Szolgáltató szolgáltatásait a Honlapon található Megrendelő Űrlap kitöltésével vehetőek igénybe, ami a www.pillango-weboldal.hu/weboldal-berles.html címen található. A Megrendelő Űrlap elküldésével az Ügyfél kijelenti, hogy jelen ÁSZF-t elolvasta, és annak rendelkezéseit tudomásul veszi, ellenben Szolgáltató a megrendelést nem teljesíti.

Szolgáltató legkésőbb az ajánlat (megrendelés) megérkezését követő 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja Ügyfél részére, hogy megrendelését a rendszer rögzítette, ennek elmulasztása esetén Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

2.1 Szolgáltatás tárgya

A Szolgáltatás tárgyát a bérelhető Pillangó Weboldal Tartalomkezelő Rendszere (továbbiakban PW CMS) képezi, a hozzá megrendelhető további modulok, és egyéb kapcsolódó szolgáltatások, melynek listáját, és a Szolgáltatások díját az Szolgáltató a Honlapon teszi közzé.

2.2 PW CMS weboldal bérletének megrendelése

PW CMS megrendelése a Honlapon a Megrendelő Űrlap kitöltésével lehetséges. Minden új Ügyfél 14 napos próbaidőszakra jogosult, mely idő alatt a megrendelt modulok használatára is lehetősége van. A Próbaidőszak alatt weboldala látogatói felülete nem publikus, megtekintéséhez jelszó szükséges, továbbá a levelezéssel kapcsolatos funkciók (email fogadás, email küldés) tiltásra kerülnek.

A 14 napos próbaidőszak alatt, vagy annak lejártával Ügyfél kérésére a Szolgáltató kiállítja a PW CMS és a hozzá megrendelt modulok illetve egyéb szolgáltatások díját tartalmazó díjbekérőt jelen ÁSZF 3-as pontjában foglaltak alapján. Szolgáltató köteles publikálni az Ügyfél weboldalát jelen ÁSZF 3.1-es pontja alapján.

Szolgáltató a levelezési funkciók használatát a Szolgáltatások díjának kiegyenlítése, és a weboldalhoz használni kívánt domain név beállítása után engedélyezi.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a pillango-weboldal.hu-hoz kapcsolt aldomain-nel a szolgáltatást csak a Próbaidőszak alatt veheti igénybe, a Szolgáltatás használatához szükség van saját domain névre, ami a Szolgáltató szerverére mutat.

2.3 Domain szolgáltatás

A Szolgáltató az Ügyfél igénye alapján eljár Ügyfél által megjelölt Domain delegálásának ügyében is. A domain végződések aktuális listáját és díjai a Honlapon érhetőek el.

Az Ügyfél felelősséget vállal a domain-regisztráció során felmerülő közvetlen, vagy közvetett károkért, így a domain-igénylő saját kockázatára igényli az általa kiválasztott domain-nevet. A magyar „.hu” közdomének esetében az Internet Szolgáltatók Tanácsa Kht. (ISZT) szabályzata a mérvadó, mely a www.domain.hu oldalon található. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni az igényelt domain-név foglaltságát.

A domain név delegálásáért illetve fenntartásáért a Honlapon közzétett díjat köteles fizetnie az Ügyfélnek. Amennyiben a Regisztrációs Díj fizetés nem történik meg, Szolgáltató a domain regisztrációt megszakítja, amennyiben a Hosszabbítási Díj fizetése nem történik meg, Szolgáltató a Domain Név delegálását nem hosszabbítja meg.

Szerződés megszűnése esetén az igényelt domain karbantartási kötelezettsége Ügyfélre hárul, köteles a Szolgáltatótól átregisztráltatni más szolgáltatóhoz.

2.3 Egyéb Szolgáltatások

Szolgáltató egyéb Szolgáltatásait (mint a Weboldal Beindító Csomag, Tartalom átmozgatás) a PW CMS rendszert bérlő Ügyfelek részére biztosítja.

Szükség esetén Szolgáltató kötelezheti az Ügyfelet az igénybe vett Szolgáltatással kapcsolatos, a munka végeredményét pontosan leíró email elküldésére az info@pillango-weboldal.hu címre. Amennyiben az elvégzendő munka olyan részeket tartalmaz, melyeket a PW CMS rendszer keretein belül a Szolgáltató nem tud kivitelezni, Szolgáltató elutasíthatja a megrendelést, vagy az Ügyféllel kötött közös megállapodás írásos megrendelésére kötelezheti az Ügyfelet. Ami a Leírásban nem szerepel, azért a Szolgáltató nem vonható felellőségre.


Ügyfél a Szolgáltatások ellenértékének 50%-át köteles Előlegként a munka megkezdése előtt Szolgáltató bankszámlájára átutalni. Amennyiben az előzetesen megbeszélt Szolgáltatás megvalósítását az Ügyfél nem fogadja el, és elektronikus levélben visszamondja a Szolgáltatás igénylését, a Szolgáltató nem köteles az Előleget megtéríteni az Ügyfélnek.
 

 

3. A Szolgáltatás kezdete, számlázás, díjfizetés

3.1 Szolgáltatás kezdete, létrejötte

Az előfizetői időszak kezdete a Szolgáltató által a Szolgáltatás aktiválásának a napja. A Szolgáltatás aktiválására a Szolgáltatás díjának a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő 3 napon belül kerül sor. Kivételt képez ez alól, ha a szerződő felek külön megállapodnak a szolgáltatás kezdetének idejéről.

3.2 Szolgáltatás díjának megfizetése

A Szolgáltató jogosult az első tárgyidőszak kezdetén, minden tárgyidőszak váltásakor (előző tárgyidőszak vége, következő tárgyidőszak kezdete) valamint szerződésbontás esetén, a szolgáltatás befejezésével az ügyfél számára díjbekérőt kiállítani az Ügyfél aktuális egyenlege alapján.

Minden díj a tárgyidőszak kezdetén az Ügyfél egyenlegéből levonásra kerül, kivételt képeznek ez alól az egyéb, a tárgyidőszak alatt összegyűlt (pl. használat mértékéhez kötött díjak melyek a tárgyidőszak végén kerülnek felszámításra. Ebből adódóan a díjbekérő tartalmazza az előző tárgyidőszak végéig összegyűlt, valamint a következő tárgyidőszak kezdetéhez kapcsolódó díjakat is. Ezek alapján az első díjbekérőt a szolgáltató a megrendeléskor állítja ki, amely csak az első tárgyidőszak kezdetével kapcsolatos díjakat tartalmazza, az utolsót pedig a szolgáltatás befejezésekor amely kizárólag az utolsó tárgyidőszak végéig összegyűlt díjakat foglalja magában. Az első díjbekérőt az Ügyfél a Szerződés megkötésekor köteles teljesíteni. A Szolgáltatónak jogában áll további díjbekérőket kiállítani a szolgáltatás befejezése után is mindaddig, amíg az előfizető díjtartozását és az esetleges késedelmi kamatokat teljes mértékig meg nem fizette. Minden díjbekérő a matematika kerekítési szabályai szerint egész számra van kerekítve.

3.3 Díjfizetési kötelezettség

Ügyfél számára akkor keletkezik díjfizetési kötelezettség, amikor a Szolgáltató az Ügyfél számára díjbekérőt állít ki. A Szolgáltató jogosult az Ügyfél részére a díjbekérő kihagyásával rögtön a számlát kiállítani. Ebben az esetben az Ügyfél díjfizetési kötelezettsége a számla kiállításakor lép érvénybe. Amennyiben Szolgáltató díjbekérő formájában teremtett az Ügyfél számára díjfizetési kötelezettséget, a Szolgáltató köteles a bekért összeg kézhezvételét követő 8 napon belül az Ügyfél részére számlát küldeni a befizetett összegről.

Az Ügyfél köteles a díjbekérőn vagy számlán feltüntetett határidőig díjfizetési kötelezettségének eleget tenni. Ez a határidő külön megegyezés hiányában a díjfizetési kötelezettség létrejöttétől számított 8 nap. Az Ügyfél köteles továbbá a számára kiállított díjbekérő vagy számla azonosító számát (sorszámát) feltüntetni a befizetés megjegyzésében. A Szolgáltató kizárólag a számláján jóváírt, a fizetési kötelezettséggel egyértelműen összeegyeztethető befizetést tudja teljesítettnek tekinteni.

Amennyiben Ügyfél díjfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, Szolgáltató a szolgáltatás megkezdését megtagadhatja, élő szerződés esetén a szolgáltatást felfüggesztheti, megszüntetheti.

 

4. Szolgáltatás módosítása

4.1 Szolgáltatás bővítése új Modolullal

Ügyfél kérésére Szolgáltató módosítja előfizetését a kért modullal. Ebben az esetben Ügyfél köteles a Honlapon közzétett modul díjának a tárgyidőszak időarányos díjának megfizetésére. Éves szerződés esetén 365 nappal, féléves szerződés esetén 162 nappal számolva.

Szolgáltató köteles a kért modult, az ellenértékének a Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követő 3 napon belül aktiválnia.

4.2 Modul lemondása

Ügyfél kérésére Szolgáltató módosítja előfizetését a megjelölt modul levételével. Ez esetben a Szolgáltató nem köteles a modul fel nem használt tárgyidőszakra eső díjának jóváírására.

 

5. Ügyfél jogai és kötelezettségei

Ügyfél a Szolgáltatásokat a hét minden napján, 24 órában szabadon felhasználhatja a saját vagy cége számára. Ügyfél nem használhatja a szolgáltatást az 5.1-es pontban felsoroltakra. Ügyfél a szolgáltatásokat harmadik személyre nem ruházhatja át, sem ingyen sem ellenszolgáltatás fejében nem szolgáltathatja tovább Szolgáltató kifejezett engedélye nélkül.

5.2 Ügyfél adatai

Ügyfél kijelenti, hogy a Megrendeléskor megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Amennyiben a megadott adatokban hibát észlel az Ügyfél, vagy az adatok módosulnak, arról Ügyfél a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározott adatok igazolásához szükséges dokumentumokról, okiratokról másolatot kérjen, amennyiben az a Szolgáltatás nyújtásához feltétlenül szükséges.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben tudomására jut, hogy a megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg a szolgáltatást felfüggessze.

5.1 Ügyfél saját weboldalára vonatkozó tartalmi korlátozások

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatásokat korlátozni, felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben az Ügyfél az alábbi előírásokat megszegi, vagy megalapozott a gyanú, hogy az Ügyfél az alábbi előírásokat meg fogja szegni (pl. neve kapcsolatba hozható hasonló tevékenységekkel):

 • Törvényileg tiltott, provokatív, vagy személyiségi jogokat sértő tevékenység közzététele a weboldalon.
 • Tilos a weboldalon megjelentetni hamisított, megtévesztő, rágalmazó, erőszakos, ellentétet szító, fajgyűlölő vagy bármilyen egyén, gyülekezet, csoport vagy szervezet ellen uszító, pornográf, trágár, szerzői jogokat, emberi méltóságot, vagy a jó ízlést sértő, törvényellenes cselekedetre felbujtó, azt bátorító tartalmakat.
 • Tilos a Felnőtt tartalommal, vagyis 18. életévüket be nem töltött kiskorúak számára tiltott tartalmak megjelentetése.
 • Harmadik fél érdekeit vagy a vonatkozó hatályos jogszabályokat sért
 • Megtévesztő, manipulatív tartalom megjelenítése esetén.
 • Kártékony programkód használata esetén.
 • Tömeges – a weboldal adminisztrációs felületén Ügyfél által felrögzített személyeknek szóló - kéretlen e-mail levelek (SPAM) kiküldése esetén.

 

6. A Szolgáltató kötelezettségei és jogai

Szolgáltató köteles az Ügyfél által előfizettet szolgáltatások biztosítására a Szerződés teljes időtartama alatt éves 97% rendelkezésre állás mellett.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Ügyfél által igényelt szolgáltatás felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására.

Szolgáltató köteles a PW CMS rendszer rendszeres karbantartását elvégezni, és esetleges üzemzavar esetén köteles mindent megtenni a hiba lehető legrövidebb időn belüli elhárításáért. Szolgáltató köteles a nagyobb karbantartások előtt 2 nappal Ügyfelet tájékoztatni. A tájékoztatás elmulasztásából eredő károkért a felelősség a Szolgáltatót terhelik.

Szolgáltató haladéktalanul értesíti Ügyfélét a tudomására jutott minden olyan körülményről, amely a Szolgáltatás teljesítését megakadályozná, vagy hátráltatná. Az értesítési kötelezettség elmulasztásával összefüggésbe hozható szolgáltatási szint csökkenés miatti felelősség a Szolgáltatót terheli.

Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

 

 

7. A szerződés megszűnése

Jelen ÁSZF elfogadásával létrejövő szerződés határozatlan időre jön létre. Ügyfél a szolgáltatásokat bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. Ilyen esetben a Szolgáltató azonnali hatállyal törli a Szolgáltatást, és azok azonnal elérhetetlenné válnak. A szerződés megszünése nem mentesíti az Ügyfelet a szerződéses jogviszonyból eredő esetleges tartozásai kiegyenlítése alól.

Ügyfél a kifizetett előfizetési időszak vége előtt kíván a Szolgáltatás igénybevételével felhagyni, vagy a szerződé megszűnése abból ered, hogy Ügyfél jelen ÁSZF-ben foglaltakat megsértette,  Szolgáltató nem köteles a hátralévő előfizetési időszakra kiszámított arányos díj visszafizetésére.

7.1 Weboldal tartalmának lementése

Szerződés megszűnésekor a Szolgáltató Ügyfél kérésére az alábbi, a saját weboldalára feltöltött tartalmakat adhatja át Ügyfele részére (fájlokat betömörítve, szöveges tartalmakat XML-ben):

 • bejegyzések
 • kategóriák
 • termékek
 • nyelvek listája
 • Médiakönyvtárba feltöltött fájlok

Amennyiben az Ügyfél felmondáskor nem kéri a tartalmak kimentését, később már nem tarthat rá igényt. Teljes Adatbázis Mentést a Szolgáltató nem ad át Ügyfél részére.

Ha a szerződés megszűnését a Szolgáltató kezdeményezte, a tartalmak kimentését a megszűnéstől számított 14 napon belül kérvényeznie kell az Ügyfélnek a Szolgáltató email címére eljuttatott levélben.

A Szolgáltató a tartalmak kiadását megtagadhatja, ha a szerződés azért kerül megszüntetésre, mert Ügyfél weboldalának tartalma jogsértő anyagokat tartalmaz.

Az elkészített mentést a kiértesítéstől az Ügyfél 7 napon belül köteles letölteni. Szolgáltató 8. napon a mentést törli.

 

8 Hibabejelentés

Ügyfél köteles a szolgáltatásokban észlelt hibákat a Szolgáltatónak bejelenteni, ami az info@pillango-weboldal.hu email címen tehet meg. A Szolgáltató nem vállal fellelőséget a be nem jelentett hibákból eredő károkért.

Szolgáltató köteles a bejelentett hiba javítását a bejelentéstől számított 3 napon belül megkezdeni.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a PW CMS rendszerével kapcsolatosan észlelt hibákért csak az alábbi böngészők és azok verziószámai esetén vállalja a hibamentes működést:

 • Internet Explorer 11+
 • Mozilla Firefox 30+
 • Google Chrome 36+

Eltérő böngészők vagy régebbi verziószám esetén a Szolgáltató nem köteles a hibát javítni. Ezenfelül Ügyfél tudomásul veszi, hogy az PW CMS rendszer adminisztrációs felülete 1340px széles kijelzőt igényel.
 

9. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató a webtárhely, illetve a PW CMS rendszer nem megfelelő felhasználásából eredő károkért felelősséget nem vállal. Szolgáltató szintén nem felel Ügyfél egyedi weboldalához kapcsolódó, esetlegesen elmaradt haszonért.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy az általa kialakított egyedi weboldal tartalmának kezelése, tartalmának feltöltése,- fordítása, adminisztrálása minden esetben az Ügyfél feladata. Ügyfél weboldalán megjelent tartalmakért a Szolgáltatót felelősség nem terheli.

Szolgáltató az Ügyfél weboldalán történő esetleges értékesítési folyamatban nem vesz részt, nincs semmilyen formában kapcsolata a Ügyfél potenciális vásárlóival, azokkal kizárólag Ügyfél áll szerződéses jogviszonyban.

Ügyfél egyedi weboldalán keresztül lebonyolított kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó esetleges jogviták rendezése csak és kizárólag Ügyfél és az adott vevő, illetve Ügyfél és az adott szakhatóság között zajlik.

Ügyfél köteles minden, a weblap üzemeltetéssel, illetve az elektronikus kereskedelmi tevékenység végzésével kapcsolatos törvényi kötelezettségének (mindenkori valós cég adatok feltüntetése, szállítási és fizetési módok, valamint az elállási és garanciális jogok közzététele stb.) eleget tenni.

Amennyiben Ügyfél a fentiekben meghatározott valamely kötelezettségének nem tenne eleget, abban az esetben a Szolgáltató jogosult a szerződés felfüggesztésére, megszüntetésére.

Amennyiben Szolgáltató és Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének.

Amennyiben jelen szerződési feltételek és az esetlegesen külön megkötött szolgáltatási szerződés között adott témában eltérés van, akkor a szolgáltatási szerződésekben foglaltak az irányadóak

Az ezen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2015.06.01.

 


Jelen ÁSZF-t ide kattintva töltheti le.

PW CMS 1.4.6 · Adatvédelmi irányelvek · Visszajelzés küldése
A weboldal cookie-kat használ. Adatvédelmi irányelvekértem